martes, 19 de mayo de 2009

Examen de Ciències per a 1r d'ESO

Examen Tema 8 L’atmosfera terrestre IES Son Rullan 08-09
Nom_____________________________________________ Curs 1rESO____ Data________
1. Fer un esquema amb la composició de l’aire. Quines són les propietats de l’aire?
2. Explica l’efecte hivernacle.
3. Quin gas de l’aire deu la seva presencia a l’activitat fotosintética? Quin altre gas escasseja pre-cisament per la mateixa raó? Explicar què és la fotosíntesi.
4. Fer la taula dels aparells usats en metereorolia.
Magnitud
Unitat
Aparell
5. Defineix: clima, anticiclón, borrasca, i pressió atmosférica
6. Completar els dibuixos: De les formes de precipitació.
7. Completar la taula de substàncies contaminants de l’atmosfera :
Tipus de contaminant
L’origen del contaminant
Conseqüències de cada contaminant.
8. Enumerar les mesures dels governs per corregir l’impacte sobre l’atmosfera. I les mesures indi-viduals.
9. Què significa reciclar ? Quina diferència hi ha respecte de la reutilització ? Quants de tipus de contenidor per reciclar conèixes ? A més de d’aquets contenidors, quins altres llocs poden recullir ob-jectes per reciclar ?
10. Explica de què depèn que es formi rosada o gelada.
Es pot produir algun dels dos fenòmens si l’aire és molt sec ?, raona la resposta.

jueves, 14 de mayo de 2009

Examen tema 3 ciències naturals de 2n d'eso

CN,tema 3 2n ESO IES Son Rullan 08-09
Nom__________________________________________________-data_________ - curs_________
1. Fer l’esquema dels elements de la relació:
2. Quina diferència hi ha ente el comportament instintiu i l'après? Tots el animals
poden aprendre? De què depen?
3. Fer la taula dels 5 sentits dels mamifers.
Estímul Receptor Sentit
4. Comparar amb una taula el sistema nerviós i l'endocrí.
Característiques Sistema nerviós Sistema endocrí
5. Defineix: sistema nirviós, hormona,
6. Fer la descripció, dibuix, parts i definició de la neurona i nirvi.
7. Respon:
 Com arriben les hormones produïdes per les glàndules endocrines fins a les
cèl.lules o els òrgans sobre els quals actuen?
 Què és l'equelet?
 Per què serveix l'esquelet?
 Què és una muda?
 Per què es realitza?
8. Fer l'esquema amb les definicions dels estimuls que perceben les plantes.
9. Assenyala què li passa a un animal des que es produeix un estímul fins que
executa una resposta.
10. Completar:
 Totes les empreses productores, transformadores o distribuïdores d’aliments de
la Unió _____________ estan ______________ a complir una sèrie de normes de
seguretat.
 Entre la informació més rellevant figura la llista d’__________________, que de
vegades s’acompanya d’una altra amb les biomolècules: ____________,
________________, __________________, sals ____________ i ___________.
 Altres ingredients són els _____________________, substàncies afegides als aliments
perquè en mantinguen les qualitats i, en alguns casos, recuperen les pèrdues en
els processos de transformació.
 A la Unió Europea, els ______________ autoritzats apareixen reflectits a l’etiqueta
amb el nom complet, o amb unes sigles que comencen per la lletra E, seguida de
tres o quatre xifres i precedida de la categoria a què pertany: ______________,
_________________, _____________, etc. Moltes vegades es posen ambdues coses, el
nom i les sigles.

martes, 24 de marzo de 2009

Elaboració d'un treball amb powerpoint

Ala idò, Alex aquí tens l'enllaç a la pàgina del manual per fer feina amb el powerpoint

jueves, 5 de marzo de 2009

Activitat tema1 per 1r d'ESO

Obrir l'enllaç del TEMA 1:
  • primer: heu de llegir les indicacions
  • segon: llegir la qüestió i contestar-la
  • tercer: comprovar el resultat de la vostra resposta
  • quart: escriurer-me una vegada feta, posar el resultat de l'activitat, obtinguda la primera vegada que l'has feta, i quantes vegades ho han agut de repetir per estar bé.

Fotos animades de cèl.lules

A les cares més blavoses observam cèl.lules animals vista al microscopi, a la resta hi ha les parts de les cèl.lules tan animals com vegetals, a mès de la procariota.

miércoles, 4 de marzo de 2009